#enmillionstemmer

 

#enmillionstemmer er en bevægelse, der kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Kontaktgruppen i #enmillionstemmer har udarbejdet et omfattende løsningskatalog med forslag til løsninger på de store problemer på handicapområdet. 

“Vi er fem pårørende, der har måttet kæmpe for hjælp på vegne af vores børn. Den erfaring har motiveret os til at tænke visioner. Vi mener, der skal skabes noget nyt, så vores børn og alle andre i samme situation nu og i fremtiden kan leve det liv, alle ønsker for deres familiemedlemmer.” 

Løsningskataloget udspringer af, at der er behov for en større handicapreform, hvor en omstrukturering af handicapområdet skal sikre, at systemet er til for mennesker og, at internationale konventioner og gældende lovgivning overholdes. Mennesket skal være i centrum.

 

Kataloget indeholder over 80 forslag til løsninger, som alle har til hensigt at imødekomme seks grundlæggende behov. En handicapreform bør bestå af fem elementer, som alle er afhængige af hinanden: 

De forskellige reformelementer er: 

  • Adskillelse af visitation drift og økonomi
  • Struktur
  • Værdier 
  • Retssikkerhed & Lovgivning 
  • Kvalitet 

Det er vores håb, at løsningskataloget kan være kilde til inspiration til, hvordan vi bedst muligt kan sikre, at mennesker i hele landet får den rette hjælp første gang og med de bedste forudsætninger for et værdigt og meningsfuldt liv i et inklusivt samfund. 

Løsningskataloget er vores bidrag til en bedre fremtid for alle mennesker, hvor man ikke længere skal frygte at få en funktionsnedsættelse, at blive psykisk sårbar eller blive pårørende. Ingen skal efterlades, overladt til deres egen skæbne. For der skal være et sikkerhedsnet, der griber, hvis du falder, uanset hvem du er –  ′leaving no one behind′.

På vegne af #enmillionstemmer
Peter Schlæger, Sara Rose Newell, Margit Jonsson, Nina Reffstrup og Monica Lylloff

 

Hvad er #enmillionstemmer?

#enmillionstemmer er en bevægelse, der kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Bevægelsen startede i februar 2019 og samler mennesker på tværs af diagnoser, pårørende og kommunegrænser.

Det skønnes, at cirka 20% af den danske befolkning har et større eller mindre handicap og/eller psykisk sårbarhed. De fleste har pårørende, der hver dag kæmper en kamp for, at deres børn, børnebørn, søskende, forældre, ægtefæller, venner og veninder kan få lov til at leve et værdigt liv på lige vilkår som alle andre.

Vi ønsker at gøre landets politikere opmærksomme på, hvor mange vi er, hvor store problemerne er på handicapområdet, og at vi står sammen side ved side med ønsket om at blive hørt i vores kamp om at få retssikkerheden og retfærdigheden tilbage i socialpolitikken. Det handler om mennesker. Der skal handles nu.

Formål:

Det er lige nu vilkårligt, hvilken hjælp man som menneske med handicap/psykisk sårbarhed og pårørende kan få i landets kommuner. Det afhænger af, hvor i landet vi bor, og hvor ressourcestærke vi er, når vi skal argumentere for vores ansøgninger. Forskellen på, hvordan landets 98 kommuner forvalter området er stor. Det kæmper vi for at få sat en stopper for.

Sammen skal vi gøre det synligt for politikerne, hvor mange vi er, der kæmper hver dag. Vi skal fortælle politikerne vores historier og vise virkeligheden. For der er brug for massive ændringer.

Vi har lavet en ikke udtømmende ønskeliste til politikerne i Folketinget:

Familier skal have tilknyttet en koordinator eller jurist, så familierne får nødvendig bistand og ikke bliver kastet rundt mellem forskellige afdelinger

Der bør udvikles ”handlingspakker” for familier med nydiagnosticerede børn/voksne samt børn med tegn på angst og/eller skolevægring

– Der sikres en glidende overgang fra barn til voksen for handicappede, psykisk sårbare og pårørende.

Finansiering, visitation, sagsbehandling og drift skal adskilles for at sikre faglige og saglige vurderinger og for at komme økonomisk motiverede afgørelser til livs

Sikre grundig viden hos sagsbehandlerne både i forhold til loven, hjælpemidler og diagnoser

Der skal sikres lige adgang til bedst egnede special- og behandlingstilbud over hele landet

Vi ønsker, at politikerne i Folketinget tager stilling til, om de 98 kommuner besidder de rette kompetencer til at kunne løfte ansvaret for handicapområdet

Vi ønsker, at politikerne tager stilling til, hvordan afgørelser ikke er økonomisk motiverede

Vi ønsker at åbne politikernes øjne for, at kommunernes uensartede behandling af reglerne på det specialiserede socialområde er et retssikkerhedsmæssigt nationalt problem, som de har ansvaret for at finde en løsning på.

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde, så er du velkommen til at kontakte os.

Det handler om mennesker

Har du hørt vores sang? 

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste.

Kontakt os