#enmillionstemmer

 

#enmillionstemmer er en bevægelse, der kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Støt borgerforslaget:
Handicapområdet skal
væk 
fra kommunerne

Manglende hjælp. Forkert hjælp. Årelange kampe. Trusler om tvangsfjernelser og nedskæring af støttetimer.

Det er virkeligheden for mange familier, når de beder kommunen om hjælp.

Sidste år lavede kommunerne fejl i 51% af sagerne på børnehandicapområdet og i 46% på voksenhandicapområdet.

Det er dyrt. Især for de mennesker, der ikke får den hjælp, de har brug for.

Støt borgerforslaget “Handicapområdet skal væk fra kommunerne”. Det er anonymt. Tak.

 

Tak til DK4 der har produceret disse tre videoer til fordel for kampagnen.

Formålet

Formålet med dette forslag er at sikre, at alle mennesker med handicap kan leve på lige vilkår med andre, som anført i FN’s Handicapkonvention.

”Retssikkerhed” er kort og godt det, der skal beskytte hver enkelt borger mod vilkårlige og uforudsigelige overgreb og indgreb fra de offentlige myndigheder.

Det skal ikke være en kamp for personer med handicap at få hjælp.

Problemet

Kommunerne har i 13 år haft ansvaret for at bevilge hjælp og støtte til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed men havde i 2019 den hidtil højeste omgørelsesprocent.

Dette handler om os alle og vores fælles velfærdssamfund, som vi betaler til i den forventning, at der er et sikkerhedsnet. Men i stedet for den rette hjælp i rette tid, går vores fælles indbetaling til fejl, forkerte afgørelser og langvarige klagesager.

Konsekvensen

Flere må hyre advokater eller private socialrådgivere både for at kunne finde rundt i love og regler og få den rette vejledning.
Dem, der ikke har pårørende til at hjælpe sig eller midler til at betale for en advokat eller privat socialrådgiver, er dårligst stillet.

I 2019 blev 51 % af afgørelser på børnehandicapområdet omgjort på landsplan og på voksenhandicapområdet var det 46 %.
Bag tallene og fejlene gemmer sig mennesker og hele familier.

Løsningen

Handicapområdet skal flyttes, så det ikke længere er kommunerne, der har ansvaret for at træffe afgørelser om hjælp og støtte til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed.

Risikoen for økonomisk motiverede afgørelser skal fjernes, så mennesker med handicap og psykisk sårbarhed får den hjælp, de har behov for og ikke den hjælp, myndigheden mener, den har råd til.

Se høringen fra d. 11. november i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, om retssikkerhed på handicapområdet

Hvad er #enmillionstemmer?

#enmillionstemmer er en bevægelse, der kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Bevægelsen startede i februar 2019 og samler mennesker på tværs af diagnoser, pårørende og kommunegrænser.

Det skønnes, at cirka 20% af den danske befolkning har et større eller mindre handicap og/eller psykisk sårbarhed. De fleste har pårørende, der hver dag kæmper en kamp for, at deres børn, børnebørn, søskende, forældre, ægtefæller, venner og veninder kan få lov til at leve et værdigt liv på lige vilkår som alle andre.

Vi ønsker at gøre landets politikere opmærksomme på, hvor mange vi er, hvor store problemerne er på handicapområdet, og at vi står sammen side ved side med ønsket om at blive hørt i vores kamp om at få retssikkerheden og retfærdigheden tilbage i socialpolitikken. Det handler om mennesker. Der skal handles nu.

Formål:

Det er lige nu vilkårligt, hvilken hjælp man som menneske med handicap/psykisk sårbarhed og pårørende kan få i landets kommuner. Det afhænger af, hvor i landet vi bor, og hvor ressourcestærke vi er, når vi skal argumentere for vores ansøgninger. Forskellen på, hvordan landets 98 kommuner forvalter området er stor. Det kæmper vi for at få sat en stopper for.

Sammen skal vi gøre det synligt for politikerne, hvor mange vi er, der kæmper hver dag. Vi skal fortælle politikerne vores historier og vise virkeligheden. For der er brug for massive ændringer.

Vi har lavet en ikke udtømmende ønskeliste til politikerne i Folketinget:

Familier skal have tilknyttet en koordinator eller jurist, så familierne får nødvendig bistand og ikke bliver kastet rundt mellem forskellige afdelinger

Der bør udvikles ”handlingspakker” for familier med nydiagnosticerede børn/voksne samt børn med tegn på angst og/eller skolevægring

– Der sikres en glidende overgang fra barn til voksen for handicappede, psykisk sårbare og pårørende.

Finansiering, visitation, sagsbehandling og drift skal adskilles for at sikre faglige og saglige vurderinger og for at komme økonomisk motiverede afgørelser til livs

Sikre grundig viden hos sagsbehandlerne både i forhold til loven, hjælpemidler og diagnoser

Der skal sikres lige adgang til bedst egnede special- og behandlingstilbud over hele landet

Vi ønsker, at politikerne i Folketinget tager stilling til, om de 98 kommuner besidder de rette kompetencer til at kunne løfte ansvaret for handicapområdet

Vi ønsker, at politikerne tager stilling til, hvordan afgørelser ikke er økonomisk motiverede

Vi ønsker at åbne politikernes øjne for, at kommunernes uensartede behandling af reglerne på det specialiserede socialområde er et retssikkerhedsmæssigt nationalt problem, som de har ansvaret for at finde en løsning på.

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde, så er du velkommen til at kontakte os.

Det handler om mennesker

Har du hørt vores sang? 

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste.

Kontakt os